UFE

Het Universiteitsfonds Eindhoven (UFe) doet alles wat tot haar mogelijkheden behoort om onderwijs, onderzoek en studentencultuur aan de TU/e
te ondersteunen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de industrie in de regio. Met de gelden van het UFe zijn activiteiten en
evenementen te realiseren die zonder haar steun niet tot stand kunnen komen

Ondersteuning studiereizen
Zo ondersteunt het UFe bijvoorbeeld studiereizen van studenten. Deze reizen hebben tot doel de theorie te toetsen in een internationale
(bedrijfs)context. De deelnemers nemen een schat aan praktische kennis en culturele bagage mee terug van hun reis.

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek
Op wetenschappelijk gebied draagt het UFe haar steentje bij in de ondersteuning van onderzoek aan de TU/e. Dat kunnen symposia zijn, waar wetenschappers
presentaties geven over hun wetenschappelijk werk, of lezingen waar internationaal gerespecteerde wetenschappers spreken.

Stimulering studentencultuur
Ook voor studentencultuur is het UFe met haar bijdragen van doorslaggevende betekenis. Juist in een technische omgeving dragen muziek, dans en toneel bij aan verrijking van het studentenleven.